Aktualności

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych
w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020

W przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
(POPC 2014-2020) zaangażowane są podmioty, które pełnią rolę administratorów w rozumieniu RODO
[Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).]. Podmioty te podejmują decyzje
dotyczące przetwarzanych danych osobowych, tj.: jakie dane osobowe, w jakim celu i w jaki sposób są
przetwarzane. Każdy administrator samodzielnie odpowiada za ochronę danych osobowych oraz za
informowanie osób, których dane dotyczą, i społeczeństwa o tym, w jaki sposób przetwarza dane
osobowe.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej - jako Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020, pełni
rolę administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją POPC 2014-2020.
Ponadto Minister, jako jeden z beneficjentów projektów realizowanych ze środków pomocy technicznej
w ramach POPC 2014-2020 jest administratorem danych osobowych, przetwarzanych w tym zakresie.
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jest również administratorem danych zgromadzonych w
zarządzanym przez niego Centralnym Systemie Teleinformatycznym wspierającym realizację POPC
2014-2020.

I. Cel przetwarzania danych osobowych
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań
przypisanych Instytucji Zarządzającej POPC 2014-2020, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla
realizacji tego celu. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe w
szczególności w celach:
1. udzielania wsparcia beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie i realizującym projekty,
2. potwierdzania kwalifikowalności wydatków,
3. wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej,
4. raportowania o nieprawidłowościach,
5. ewaluacji,
6. monitoringu,
7. kontroli,
8. audytu,
9. sprawozdawczości oraz
10. działań informacyjno-promocyjnych.

II. Podstawy prawne przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją POPC 2014-2020 odbywa się zgodnie z
RODO.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność realizacji obowiązków spoczywających na
Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej - jako na Instytucji Zarządzającej - na podstawie
przepisów prawa europejskiego i krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Obowiązki te wynikają m.in. z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz przepisów
prawa europejskiego:
1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
2. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych
informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a
instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Ministra są również:
1. konieczność realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do danych osobowych osób prowadzących samodzielną
działalność gospodarczą, z którymi Minister zawarł umowy w celu realizacji POPC 2014-2020,
2. wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej Ministrowi (art. 6 ust. 1 lit e RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do
organizowanych przez Ministra konkursów i akcji promocyjnych dotyczących Programu,
3. uzasadniony interes prawny Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (art. 6 ust. 1 lit f RODO) –
podstawa ta ma zastosowanie m. in. do danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją
umów w ramach Funduszy Europejskich.

W ramach POPC 2014-2020 w działaniu 3.1 - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych przetwarzane są dane szczególnej kategorii (dane o niepełnosprawności). Podstawą
prawną ich przetwarzania jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit a RODO).

III. Rodzaje przetwarzanych danych
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w celu realizacji POPC 2014-2020 przetwarza dane osobowe
m. in.:
1. pracowników, wolontariuszy, praktykantów i stażystów reprezentujących lub wykonujących zadania
na rzecz podmiotów zaangażowanych w obsługę i realizację POPC 2014-2020,
2. osób wskazanych do kontaktu, osób upoważnionych do podejmowania wiążących decyzji oraz innych
osób wykonujących zadania na rzecz wnioskodawców, beneficjentów i partnerów,
3. uczestników szkoleń, konkursów, konferencji, komitetów monitorujących, grup roboczych, grup
sterujących oraz spotkań informacyjnych lub promocyjnych organizowanych w ramach POPC 2014-
2020,
4. kandydatów na ekspertów oraz ekspertów zaangażowanych w proces wyboru projektów do
dofinansowania lub wykonujących zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwych
instytucji, wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektów,
5. osób, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie,
w tym w szczególności: personelu projektu, uczestników komisji przetargowych, oferentów i
wykonawców zamówień publicznych, osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wśród rodzajów danych osobowych przetwarzanych przez Ministra można wymienić:
1. dane identyfikacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia/formę prowadzenia
działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także nr PESEL/NIP/REGON,
2. dane dotyczące stosunku pracy, w szczególności otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu
pracy,
3. dane kontaktowe, które obejmują w szczególności adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do
korespondencji,
4. dane o charakterze finansowym, w szczególności nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych
środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego),
kwotę wynagrodzenia,
5. dane zbierane w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych do których realizacji zobowiązane są
państwa członkowskie, obejmujące w szczególności: płeć, wiek w chwili przystąpienia do projektu,
wykształcenie, wykonywany zawód, narodowość, informacje o niepełnosprawności.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, albo od instytucji i podmiotów
zaangażowanych w realizację programów operacyjnych, w szczególności wnioskodawców,
beneficjentów i partnerów.
W przypadku, gdy dane pozyskiwanie są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, podanie danych
jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest jednak równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia
stosownych działań, np. ubiegania się o środki w ramach POPC 2014-2020.

IV. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez
czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POPC 2014-2020 - z
równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
W niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, okres
ten może zostać wydłużony.

V. Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych mogą być:

podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań
związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności Instytucja Pośrednicząca POPC,
a także eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia i ewaluacje,
instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE
powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POPC 2014-2020,
podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów
teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i
operatorzy telekomunikacyjni.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą
Osobom, których dane przetwarzane są w związku z realizacją POPC 2014-2020 przysługują
następujące prawa:
1. prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania Realizując te prawo, osoba której dane
dotyczą może zwrócić się do Ministra z pytanie m.in. o to czy Minister przetwarza jej dane osobowe,
jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna
oraz jak długo dane te będą przetwarzane.
W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, osoba, której dane dotyczą może zwrócić
się do Ministra z wnioskiem o ich aktualizację,
2. prawo usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania – jeżeli spełnione są przesłanki określone w
art. 17 i 18 RODO. Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest w szczególności gdy dalsze
przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu Ministra lub dane osobowe były
przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17
RODO. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Minister może jedynie
przechowywać dane osobowe. Minister nie może przekazywać tych danych innym podmiotom,
modyfikować ich ani usuwać. Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i
trwa do momentu dokonania przez Ministra oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane
zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Ograniczenie przetwarzania danych
osobowych następuje także w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu
rozpatrzenia przez Ministra tego sprzeciwu.
3. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
4. prawo do cofnięcia zgody, w każdym momencie - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych
jest zgoda (art. 9 ust. 2 lit a RODO). Cofnięcie zgody nie spowoduje, że dotychczasowe przetwarzanie
danych zostanie uznane za niezgodne z prawem.
5. prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym
formacie, przenoszenia tych danych do innych administratorów lub żądania, o ile jest to technicznie
możliwe, przesłania ich przez administratora innemu administratorowi - w przypadku, gdy podstawą
przetwarzania danych jest zgoda lub realizacja umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b
RODO).
6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy
podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych administratora lub jego prawnie
uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO). Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie
przetwarzania danych osobowych przez Ministra, chyba że wykaże on, istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której
dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

VIII. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej ma swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926
Warszawa.
W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MFiPR jest możliwy:
pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Gościmy

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
163569
Free business joomla templates